دستهآموزش

آموزش در حوزه های مهندسی کامپیوتر و IT

حوزه مهنسی کامپیوتر ومهندسی فناوری اطلاعات بسیار متغیر بوده و اطلاعات در این رشته های هیچگاه ثابت باقی نمی مانند،می توان گفت برای مثال زبان های برنامه نویسی و همچنین سطوح شبکه هر  وروز در حال تغییر و به روزرسانی می باشند از این رو مهندسین کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز باید اطلاعات و دانش خود را به روز رسانی نمایند و آموزش در این حوزه ها بسیار مهم می باشد.

computer and IT learning